BVJA

“Gratis” stukje grond ?

Soms wordt geduld écht beloond. Maar dan wel geduld dat al 10 jaar of 20 jaar voortduurt. Indien u al lange tijd in uw woning woont met bijvoorbeeld een bijbehorend stuk grond kan het best wel eens zo zijn dat u inmiddels eigenaar bent geworden van een stuk grond dat oorspronkelijk misschien niet tot uw eigendom behoorde. Dit is mogelijk doordat er verjaring heeft plaatsgevonden. Maar wanneer is er nu daadwerkelijk sprake van verjaring?

Twee manieren
Men kan op twee manieren eigenaar worden van een stuk grond door verjaring.

Door verkrijgende verjaring: dan moet u wel bezitter te goeder trouw zijn, u wist niet en kon ook niet weten, dat het stuk grond niet aan u toebehoorde. Daarnaast dient deze situatie al 10 jaar onafgebroken voor te duren. Het afwegen van feiten en omstandigheden spelen hierbij een grote rol.

Door bevrijdende verjaring: dan hoeft men niet bezitter te goeder trouw te zijn, maar wel moet de mogelijkheid van de eigenaar om zijn eigendom in te roepen verlopen zijn. Hier is sprake van na 20 jaar.

Bezitter
Alleen een bezitter kan eigenaar worden van een stuk grond door verjaring. Bezit is het houden van een goed voor uzelf. U neemt het stuk grond in bezit door daarover de feitelijke macht te verschaffen. Naar feiten en omstandigheden zal worden beoordeeld of u zich zodanig als bezitter gedraagt, dat u als eigenaar kan worden gezien. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld: doordat u het stuk grond heeft afgesloten met een hek of doordat u een heg heeft geplaatst, of bijvoorbeeld doordat u het stuk grond onderhoud en schoonmaakt.

Inschrijven
Mocht u door verjaring een stuk grond verkrijgen dan is het verstandig om daarvan inschrijving in het kadaster te laten doen. Voor deze inschrijving is een notariële akte vereist.

Inschrijving kan plaatsvinden doordat u samen met de oude eigenaar verklaart dat de verjaring zich heeft voorgedaan. Vervolgens wordt de tenaamstelling van het stuk grond gewijzigd.

Ook is het mogelijk dat u als bezitter zelfstandig de notaris verzoekt om een verklaring in het kadaster in te schrijven. Deze inschrijving wordt als voorlopige aantekening bij het kadaster ingeschreven; een wijziging tenaamstelling vindt dan niet plaats. U zult daarvoor een verzoek moeten indienen bij de rechter om te laten bepalen of er inderdaad sprake is van verjaring.

Tot slot: simpelweg een hekje plaatsen op een stuk grond dat u graag zou willen hebben leidt niet zomaar tot verjaring. Het is vaak lastig om daadwerkelijk te bewijzen dat u door verjaring eigenaar bent geworden. Foto’s, getuigen en verklaringen kunnen hierbij een nuttige rol spelen.